Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Bevezető

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Sol-Light Kft. (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi u. 6.; Cégjegyzékszám: 01-09-886027, Adószám: 14038383-2-42, képviseli: Orbán Zoltán és Szetei Krisztián ügyvezetők, mint szállító, a „Szállító”) által kötött szállítási szerződés részévé válnak.

Az ÁSZF hatálya minden olyan szállítási szerződésre kiterjed, amelyet a Sol-Light Kft. a megrendelővel köt.

 1. Szerződés tárgya

 1. A szerződés tárgyát a jelen ÁSZF-fel egybefűzött egyedi feltételek tartalmazzák (továbbiakban: ESZF).

 1. Szerződő Felek jogai, kötelezettségei és nyilatkozatai

 1. A jelen ÁSZF és ESZF alapján a Szállító a Termékeknek az Átvételi Helyre történő szállítására és az átvétel előkészítésére, Megrendelő a termékeknek az átvételi helyen az előzetesen egyeztetett időpontban történő átvételére és a Vételár megfizetésére köteles.

 1. Szállító a Termékeket az ESZF-ben részletezett előlegnek a Szállító bankszámláján történő jóváírását követően legkésőbb 15 (tizenöt) munkanapon belül megrendeli a termékek gyártójától. A Termékek megrendelését követő 5 (öt) naptári napon belül a Szállító tájékoztatja a Megrendelőt a Termékeknek az Átvételi Helyre történő várható beérkezési idejéről.

 1. A Szállító kijelenti és szavatolja, hogy az ESZF tárgyát képező Termékeken nem áll fenn harmadik személynek olyan joga, amely a Megrendelő e szerződésből eredő jogait korlátozná vagy csorbítaná.

        

 1. A Szállító kijelenti, hogy az ESZF-ből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges valamennyi feltétellel rendelkezik.

 1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Termékeknek az ESZF-ben rögzített vételárai kifejezetten és kizárólag az ESZF céljára kerültek meghatározásra. Amennyiben a Megrendelő az ESZF-ben rögzített Termékekből a későbbiekben további mennyiséget kíván megrendelni, vagy az ESZF-ben meghatározott Termékek mennyiségét meg kívánja növelni, abban az esetben a Szállító nem köteles az ESZF aláírásakor az ESZF-ben rögzített vételárak alkalmazására.

 1. Fizetési feltételek

 1. Szállító szolgáltatásainak ellenértéke az ESZF-ben kerül meghatározásra („Vételár”). A Vételár tartalmazza a Termékeknek az Átvételi Helyre történő kiszállítását, azonban nem tartalmazza az Átvételi Helyen történő lerakodás, tárolás, a Megrendelő által megjelölt helyszínre történő elszállítás, valamint az összeszerelés díját.

 1. A Vételár a Termékek tekintetében egyszeri alkalommal történő kiszállítást foglal magában, kivéve, ha az ESZF ettől eltérőképpen nem rendelkezik.

 1. Megrendelő a Szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül díjbekérőt állít ki az előleg összegéről, amelyet a Megrendelő előleg jogcímen köteles megfizetni a Szállító részére a díjbekérő átvételét követő 4 naptári napon belül. Szállító az előleg beérkezését követen annak összegéről előlegszámlát állít ki. A fennmaradó összeg megfizetésére a Megrendelő a teljesítést (ideértve a részteljesítést is) követően kibocsátott számla (vagy teljes körű teljesítés esetén végszámla) alapján köteles, amelynek kibocsátására a Megrendelő a szállítólevél aláírását vagy a tárolási nyilatkozat kibocsátását követően jogosult.

 1. A Szállító által kibocsátott (vég)számla fizetési határideje az ESZF-ben meghatározott naptári nap, amelyet a Megrendelő a számlán és díjbekérőn szereplő bankszámlaszámra átutalással teljesít a számlán szereplő adatokkal összhangban.

 1. Fizetési késedelem esetén a késedelem idejére a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelő késedelmi kamat kerül felszámításra.

 1. A Szállító jogosult részteljesítésre, továbbá a teljesített rész tekintetében részszámla kibocsátására.

 1. A Termékek tulajdonjoga a Vételár hiánytalan megfizetésével száll át a Megrendelőre.

 1. Szerződés hatálya, megszűnése

 1. Jelen ÁSZF-ben megjelölt feltételek a Megrendelő annak aláírásával elfogadja.  Szerződés az aláírás napján lép hatályba.

 1. Megrendelő elállási joga az ÁSZF és ESZF tekintetében kizárt. A félreértések elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy a Termék leszállítását követően a Termék visszáruként történő visszavételére a Szállító nem köteles. A Megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben és ESZF-ben rögzített terméklista és az ott rögzített mennyiségek alapos áttanulmányozását követően írta alá, A Megrendelő a Termékek pontos listáját a Termékek fizikai és műszaki tulajdonságai alapján határozta meg, ezért a Termékek megrendelésétől arra tekintettel sem jogosult elállni, vagy bármilyen jellegű igényt érvényesíteni a Szállítóval szemben, hogy az adott Termék a Megrendelő céljaira (pl. adott helyre történő beépítésre) nem alkalmas.

 1. Megrendelő azonnali hatállyal megszüntetheti a Szerződést, amennyiben
 1. a Szállító késedelme meghaladja a 60 napot és a teljesítés a továbbiakban nem áll a Megrendelő érdekében;
 2. a Szállító egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

 1. Szállító azonnali hatállyal megszüntetheti a Szerződést, amennyiben:
 1. a Megrendelő fizetési késedelme meghaladja a 30 napot;
 2. a Megrendelő egyéb súlyos szerződésszegést követ el;
 3. a Termékek gyártójának tájékoztatása szerint a Termékek tekintetében a jelen Szerződés megkötését követően készlethiány lépett fel, vagy bármely más okból a Termékek a gyártója a Termékek leszállítására nem képes,

 1. A Szállító nem felelős a késedelemért, ha az vis maior esemény eredménye. Vis maior esemény alatt olyan körülményeket értenek a felek, melyek a Szerződés megkötése után keletkeztek, előre nem láthatóak, a felek által el nem háríthatóak és amelyek a szerződés teljesítését időlegesen, vagy véglegesen lehetetlenné teszik, így különösen sztrájk, háború, embargó, tűzvész, árvíz, illetve bármely világjárványnak, így különösen, de nem kizárólagosan a COVID-19 járványnak a jelen Szerződés megkötésének időpontjában előre nem látható hatásai.

 1. Amennyiben a jelen Szerződés a fenti 4.4. a-b) bekezdések miatt szűnik meg, a Megrendelő kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke az ESZF-ben kerül rögzítésre.

 1. Szavatosság, jótállás, felelősség

 1. Az egyes Termékek Szállító által vállalt jótállás időtartamát az ESZF tartalmazza.

 1. A Megrendelő a Szerződés teljesítésével kapcsolatos, jótállás keretében felmerülő bármely kifogásáról köteles késedelem nélkül, de legkésőbb 36 órán belül írásban értesíteni a Szállítót és részletes tájékoztatást adni a meghibásodás körülményeiről. A hiba késedelmes értesítéséből eredő károkért kizárólag a Megrendelő felelős.

 1. Szállító a jótállási/kellékszavatossági igényről történő tudomásszerzést követően köteles az igényt lehetőség szerint három munkanapon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről Megrendelőt késedelem nélkül tájékoztatni. A Megrendelő köteles a Szállító iránymutatásával összhangban minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a Szállító a hibát megvizsgálhassa, feltárhassa és elháríthassa. Amennyiben a hibás Termék a hiba felfedezésekor még nem került beépítésre, a Megrendelő köteles a hibás Terméket bevizsgálás céljából a Szállító telephelyére szállítani.

 1. A Szállító a Megrendelő által hibásnak jelzett termék vizsgálatát és javítását választása szerint maga végzi el, vagy megküldi az érintett Termék gyártójának. Amennyiben a Termék gyártója állásfoglalásában azt jelzi, hogy az adott Termék nem hibás, azt a Megrendelő tudomásul veszi és magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja.

 1. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő által jelzett hibáról bebizonyosodik, hogy az nem áll fenn, a hibabejelentéssel kapcsolatban a Szállító részéről felmerült költségek kizárólag a Megrendelőt terhelik. Az így felmerült költségekről a Szállító a költségek felmerülését követő 15 naptári napon belül számlát állít ki, amit a számla kézhezvételétől számított 4 naptári napon belül köteles a Megrendelő a Szállítónak a jelen Szerződés 3. pontjával összhangban megfizetni.

 1. Amennyiben a vizsgálat három munkanapon belül nem végezhető el, vagy nem vezet eredményre, Szállító ennek tényéről, valamint a vizsgálat várható befejezésének időpontjáról Megrendelőt késedelem nélkül értesíteni köteles.

 1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben saját maga kísérli meg a hiba elhárítását, vagy a hiba elhárítására harmadik személyt megbíz, az érintett Termékekre irányuló jótállási és kellékszavatossági joga megszűnik, függetlenül attól, hogy a javítás eredményes volt-e.

 1. Amennyiben a Megrendelő jótállási vagy kellékszavatossági igénye alapos, a Szállító késedelem nélkül gondoskodik a jótállási/kellékszavatossági igény teljesítéséről, figyelembe véve a Polgári Törvénykönyvben foglalt, vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

 1. A jótállási idő kezdete a tényleges teljesítés időpontja, amely megegyezik az átadás-átvételt igazoló dokumentumon szereplő dátummal. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Megrendelő a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási/kellékszavatossági igény érvényesíthetőségének határideje a dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újra kezdődik.

 1. A félreértések elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy a Szállító jótállási/kellékszavatossági kötelezettsége nem terjed ki:
 1. a nem szakszerű felszerelésből, összeszerelésből, illetve nem rendeltetésszerű és használatból eredő, valamint a Szállító és / vagy a gyártó által meghatározott előírások be nem tartásából eredő hibákra;
 2. a Szállító előírásainak vagy azok hiányában a szakmai általános szabályoknak meg nem felelő karbantartásból, vagy az adott Termék nem megfelelő tárolásából eredő hibákra; valamint
 3. az adott Termékre vonatkozó telepítési szerelési és / vagy csatlakozási utasítások be nem tartásából eredő hibákra
 4. a fogyóeszközökre, amelyek cseréje a természetes elhasználódásuk következtében válik szükségessé.

 1. Szállító a Szerződés alapján fennálló kártérítési felelőssége legfeljebb az adott hibás Termék vételáráig terjed. A szállító kártérítési kötelezettsége nem terjed ki a Megrendelő következményi káraira és elmaradt hasznára. A jelen felelősségkorlátozás, illetve kizárás nem terjed ki a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegés eseteire.

 1. Szállítás

 1. Amint a Termékek a Szállítóhoz beérkeztek, a Szállító tájékoztatja a Megrendelőt a kiszállítás időpontjáról. Amennyiben a Megrendelő a Szállítóhoz már beérkezett Termékek részteljesítését, azaz a Termékek többszöri alkalommal történő kiszállítását igényli, a Szállító díjat számít fel a további kiszállításokért. A Megrendelő jogosult a Termékek részteljesítésére. Amennyiben a Megrendelő maga kezdeményezi a már részben beérkezett Termékek kiszállítását, a szállításból eredő többletköltség megtérítésére csak a Felek külön megállapodása alapján jogosult.

 1. Amennyiben a Megrendelő a már beékezett Termékek tekintetében maga kívánja meghatározni a kiszállítás pontos dátumát, úgy köteles legalább az általa kért kiszállítási időpontot megelőzően legalább 3 munkanappal tájékoztatni a Szállítót a kiszállítással érintett Termékek pontos megjelölésével. A mennyiben a Szállító a kiszállítás kért időpontját nem vállalja, úgy tájékoztatja a Megrendelőt a lehetséges alternatív kiszállítási időpontokról.

 1. A Szállító a Termékeket csomagolva szállítja, a csomagolóanyagnak az Átvételi Helyről történő elszállítását a Vételár nem tartalmazza. A Szállító szavatolja, hogy a Termékek csomagolása alkalmas arra, hogy az adott Termék épségét a fedett, zárttéri és vízi fuvarozás káros hatásaitól, valamint a káros környezeti hatásoktól megóvja. A Megrendelő a jelen Szerződés megkötését követően legfeljebb 5 (öt) munkanapon belül tájékoztatja a Szállítót, ha a gyári csomagoláson felül megerősített vagy különleges követelményeknek eleget tevő csomagolással kéri az adott Termék kiszállítását. A megerősített vagy különleges követelményeknek eleget tevő csomagolás költségéről a Szállító a tájékoztatja a Megrendelőt.

 1. A Megrendelő arra irányuló igénye esetén a Szállító termékmegfelelőségi tanúsítványt (CE tanúsítvány) küld a Megrendelő részére elektronikus formában az adott Termékek kiszállítását követő 5 (öt) munkanapon belül.  

 1. A kiszállítás a Termékeknek az Átvételi Helyre történő fuvarozását foglalja magában, a fuvareszközről való lerakodást azonban nem. A Megrendelő köteles gondoskodni a Termékek lerakodásához szükséges eszközökről, valamint a Termék lerakodásáról. Amennyiben a Megrendelő a Termék lerakodásához szükséges eszközökről, valamint a Termék lerakodásáról nem vagy nem megfelelően gondoskodik, vagy nem teszi lehetővé, hogy a fuvarozó jármű az Átvételi Helyre behajthasson vagy azt megközelítse, a Megrendelő köteles a Szállító részéről felmerült többletköltség, továbbá szükség esetén az ismételt kiszállítás költségeinek megtérítésére.

 1. Amennyiben a Megrendelő a Szállító által a fenti 6.1 pontban foglaltak szerint megjelölt kiszállítási időpontot elutasítja és nem jelöl meg az elutasított időponttól számított 5 (öt) munkanapon belüli alternatív időpontot, úgy a Szállító jogosult a végszámlát kiállítani és a Terméket tárolási nyilatkozat alapján tárolásba venni. A Szállító a tárolásba vett Terméket a számla és tárolási nyilatkozat kiállítását követően 10 naptári napig díjmentesen tárolja, azt követően pedig az ESZF—ben meghatározott tárolási díjat számít fel Megrendelőnek, amelyet a Szállító a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten elfogad. A tárolásba vett Termék kellékszavatossági/jótállási időtartama ebben az esetben a tárolási nyilatkozat kiállításának napján kezdődik.

 1. Átvétel, kifogás  

 1. A Termékeknek meg kell felelniük a vonatkozó szabványelőírásokban és termék adatlapok, illetve gyártmánylapokon feltüntetett jellemzőknek.

 1. A Megrendelő a termék átvételét követően minőségi vizsgálatot végez. A kifogást, észlelt mennyiségi eltéréseket és minőségi hibát annak felfedezését követően késedelem nélkül, de legkésőbb három munkanapon belül Szállítóval közölni köteles. Az észlelt minőségi hibáról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi, illetve minőségi hiba lényegét, az észrevétel módját és idejét, és azt a Megrendelő és a Szállító képviselőjének hitelesítenie kell. A Megrendelő a Termékek átvételének időpontjától viseli a kárveszélyt.

 1. Szállító a jegyzőkönyv felvételét követő legkésőbb három munkanapon belül köteles a kifogást kivizsgálni, és erről, illetve a vizsgálat eredményéről Megrendelőt indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni. Amennyiben a vizsgálat három munkanapon belül nem végezhető el, vagy nem vezet eredményre, Szállító ennek tényéről, valamint a vizsgálat megkezdésének és/vagy várható befejezésének időpontjáról Megrendelőt késedelem nélkül értesíteni köteles.

 1. Amennyiben a Megrendelő kifogása alapos, Szállító indokolatlan késedelem nélkül gondoskodik a hibás teljesítés haladéktalan orvoslásáról a megfelelő kellékszavatossági jog alkalmazásával.

 1. Amennyiben a Szállító szerint a minőségi kifogás nem alapos, és a Megrendelő a mennyiségi vagy minőségi kifogását továbbra is fenntartja, a Megrendelő és a Szállító egyeztetés útján döntenek a Termékkel kapcsolatos igényekről. Ha nem tudnak megegyezni, úgy a kifogásolt Terméket újbóli vizsgálatát független szakértővel, vagy szakértő intézettel végeztetik el és annak döntését elfogadják. A vizsgálati díjat az elmarasztalt fél viseli.

 1. Szállító a Termék leszállítását követően a Terméket nem köteles visszavenni.

 1. Értesítések

 1. Minden értesítés, illetve más kapcsolattartás magyar nyelven zajlik, melyek akkor tekintendők átvettnek, ha azt személyesen, futárszolgálat vagy tértivevényes postai küldemény (átvételi elismervény szükséges) vagy e-mail útján juttatják el egymásnak a Felek az ESZF-ben megjelölt címekre.

 1. Valamely értesítés az alábbi időpontban tekintendő közöltnek a címzettel:

 1. személyes kézbesítés esetén az átvételkor; vagy
 2. postai úton történő kézbesítés esetén a feladástól számított ötödik munkanapon; vagy
 3. futárszolgálattal történő kézbesítés esetén az elküldéstől számított második munkanapon; vagy
 4. e-mail útján küldött értesítés esetén az e-mail elküldését követő munkanapon feltéve, hogy az e-mail megérkezését a címzett Fél visszaigazolta.

 1. Titoktartás

 1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerződés alapján fennálló jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak eredményeként, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, amely a másik Félre, így különösen annak üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira vonatkozik, („Bizalmas információ”) minden körülmény között megőrzik, függetlenül attól, hogy azokat az érintett Fél üzleti titoknak minősíti vagy sem. Felek egyúttal kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bizalmas információkat sem a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt, sem annak megszűnését követően nem teszik harmadik személyek számára hozzáférhetővé, vagy azokat egyéb, a jelen Szerződés tárgyával össze nem függő módon nem használják fel, illetve azzal nem élnek vissza. A Felek a bizalmas információkat kizárólag a Szerződés teljesítéséhez, az ehhez szükséges mértékben használják fel, és csak a teljesítésben közvetlenül részt vevő alkalmazottaik, illetve közreműködőik számára teszik hozzáférhetővé.

 1. Nem tartozik a titoktartási kötelezettség körébe azon adat, illetve információ:  

 1. amely köztudomású;
 2. amelyet nem a Szerződés megsértésével hoztak nyilvánosságra;
 3. amely nyilvánosságra hozatali korlátozás nélkül a másik Fél birtokában volt már azelőtt, hogy azt a nyilvánosságra hozó Féltől megkapta volna;
 4. amelyet a használó Fél olyan harmadik féltől kapott, aki jogszerűen szerezte meg vagy hozta létre azt, és akit nem köt a nyilvánosságra hozatali tilalom;
 5. amelyet az egyik Fél a másik Fél bizalmas információjának felhasználása nélkül maga hozott létre; vagy
 6. amelyet az adott Félnek – jogszabályban meghatározott – kötelessége átadni az illetékes hatóság számára.

 1. Felek megállapodnak abban, hogy a saját reklámanyagaiban – internet, nyomtatott- és elektronikus prospektusok, prezentációs anyagok, közösségi média felületek – referenciaként a másik Fél nevét kizárólag az adott Fél előzetes engedélye alapján és mértékben tüntetheti fel. A Felek a jelen pontban foglalt reklámanyagok elkészítéséhez szükséges kép- és hanganyag felvételhez hozzájárulnak.

 1. Vegyes és záró rendelkezések

 1. Amennyiben a Termékek az Átvételi Helyen a várható beérkezési időnél hamarabb rendelkezésre állnak, a Megrendelő által kijelölt személy az Átvételi Helyen a Termékeket átveheti, illetve lefolytathatja a minőségi átvételt a Termékek elszállítása nélkül. Amennyiben a Szállító tájékoztatta a Megrendelőt a Termékek beérkezéséről, azonban a Megrendelő a tájékoztatást követő [10 munkanapon belül] a Termékeket az Átvételi Helyről nem szállítja el, a Szállító az [10. munkanapot követő naptári naptól] egyoldalúan meghatározott díj ellenében tárolja a Termékeket az Átvételi Helyen, amelynek tényét és díját a Felek külön okiratban felvett tárolási nyilatkozatban kötelesek rögzíteni a Szállító székhelyén. Amennyiben a Megrendelő a tárolási nyilatkozatot a Termékek rendelkezésre állásáról szóló tájékoztatást követő 5 munkanapon belül nem írja alá, a Termékek őrzésének díja naponta a 1 € /négyzetméter .

 1. A Termékeknek az Átvételi Helyen történő átvételének feltétele a Megrendelőlap vagy szállítólevél másolatának bemutatása, vagy az adott megrendelés számára történő hivatkozás.

 1. Felek a jelen szerződésből eredő jogaikat, követeléseiket a másik Fél kifejezett, előzetes, írásbeli jóváhagyása nélkül nem engedményezhetik és más jogcímen sem ruházhatják át. A Fél az ilyen jóváhagyás megadásáról saját, kizárólagos mérlegelési jogkörében jogosult dönteni. A Fél hozzájárulása nélkül az érintett szerződések – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:118. § (3) bekezdése alapján – nem válnak hatályossá.

 1. Szerződésmódosítást (különösen, de nem kizárólagosan mennyiségi tartalomváltozás esetén) a Felek írásban kezdeményezhetnek. A jelen Szerződés bármely rendelkezése kizárólag írásban, valamennyi fél hozzájárulásával módosítható (ide nem értve bármely felmentvény adását).

 1. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a magyar jog rendelkezései irányadók.

 1. A jelen Szerződésre, valamint az abból eredő vagy annak tárgyával, létrejöttével összefüggésben keletkezett minden jogvitára vagy követelésre (beleértve a szerződésen kívüli jogvitákat és követeléseket) a magyar jog szabályai az alkalmazandók.

 1. Felek megállapodnak abban, hogy a vitás kérdéseket megkísérlik peren kívüli egyeztetéssel rendezni. A Szerződéssel kapcsolatban felmerült jogvitákban felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezéseit tartják irányadónak.

A jelen ÁSZF-et a megrendelő elolvasta, megértette, és az alulírott napon jóváhagyólag írta alá.

Budapest,

………………………………………………

Megrendelő

képviseli:

Hírlevél feliratkozás

Iratkozz fel hírlevelünkre, ha szeretnél értesülni a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos újdonságokról és exkluzív ajánlatainkról.